Algemene voorwaarden zomer workshops van Cultural Creative Corner (CC Corner)

I. Definities en toepassingsgebied

Artikel 1 – Definities.

1° Cultural Creative Corner: het vereniging zonder winstoogmerk.

2° een activiteit: muzieklessen, danslessen, atelier en andere verblijfarrangementen georganiseerd in een centrum van CC Corner. Verblijfarrangementen zijn slechts mogelijk voor groepen vanaf 8 personen en inclusief een vooropgesteld muziekprogramma.

3° de inschrijver: de persoon die een of meerdere deelnemers inschrijft voor een activiteit. Deze persoon moet meerderjarig zijn en kan de inschrijver zelf zijn.

4° de inschrijving: de inschrijving voor een deelname aan een activiteit. Deze inschrijving gebeurt online via www.culturalcreativecorner.com.

5° de deelnemer: een ingeschreven deelnemer voor een activiteit.

Art. 2. Voorliggende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten zoals omschreven in artikel 1, 2° van onderhavige algemene voorwaarden. Door de inschrijving aanvaardt de inschrijver en de deelnemer onderhavige algemene voorwaarden en de toepasselijke huishoudelijke reglementen van het betrokken centrum van CC Corner. Deze huishoudelijke reglementen zijn beschikbaar in het betrokken centrum en raadpleegbaar op www.culturalcreativecorner.com.

II. Mogelijke deelnemingsvoorwaarden, inschrijving en betaling.

Art. 3. De activiteiten staan open voor iedere deelnemer die voldoet aan mogelijke deelnemingsvoorwaarden.

Art. 4. Om deel te nemen aan een activiteit dient de deelnemer ingeschreven te zijn op de wijze omschreven in artikel 1, 4°. Na de inschrijving CC Corner na of er voldoende inschrijvingen zijn om de activiteit te laten doorgaan. In het positieve geval ontvangt de inschrijver, zo voldaan aan de mogelijke deelnemingsvoorwaarden omschreven in artikel 3, de bevestiging van de inschrijving, een factuur en de nodige informatie met betrekking tot de gekozen activiteit. Indien het CC Corner oordeelt dat de activiteit niet doorgaat, vervalt automatisch de inschrijving. De beslissing of een activiteit al dan niet doorgaat wordt uiterlijk een week voor de activiteit gecommuniceerd aan de inschrijver. De regels van artikel 6 van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing bij de annulatie van een activiteit door CC Corner.

Art. 5. De factuur vermeld in artikel 4, eerste lid, dient binnen de 8 dagen na ontvangst betaald te worden. In het geval de termijn tussen de ontvangst van de factuur en de start van de activiteit korter is dan 8 dagen, dient de factuur uiterlijk voor de aanvang van de activiteit betaald te zijn.

Indien de factuur niet betaald wordt binnen de termijnen vermeld in het voorgaande lid, heeft CC Corner het recht de inschrijving te annuleren zonder dat er enig recht op schadevergoeding ontstaat in hoofde van de inschrijver en / of de deelnemer. Deze annulatie gebeurt aan de hand van een e-mail.

III. Annulering.

Art. 6. Een inschrijving voor een activiteit kan steeds schriftelijk geannuleerd worden door de inschrijver. Elke annulering van een activiteit brengt een annuleringskost van 15 euro met zich mee. Een annulatie kan gemaakt worden voor één deelnemer, meerdere deelnemers of alle deelnemers. De annuleringskosten omschreven in dit artikel gelden steeds per individuele deelnemer.

Gebeurt de annulering 30 dagen vóór de activiteit dan wordt het reeds gestorte inschrijvingsgeld, behoudens de annuleringskost zoals omschreven in het voorgaande lid, volledig teruggestort; Gebeurt de annulering binnen de 30 dagen vóór de activiteit, dan is er naast de annuleringskost zoals omschreven in het eerste lid, een administratieve kost gelijk aan 50 % van de totale kostprijs van de activiteit, verschuldigd.

Ongeacht het tijdstip, wordt bij een annulering ten gevolge van ziekte of ongeval van de deelnemer, enkel de annuleringskost van 15 euro in aanrekening gebracht op voorwaarde dat het centrum van CC Corner onmiddellijk en voorafgaandelijk aan de activiteit en aan de hand van een origineel gedateerd medisch attest, hiervan op de hoogte gesteld wordt. Indien een deelnemer niet komt opdagen voor een activiteit, blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd.

IV. Verzekeringen.

Art. 7. Elke deelnemer is verzekerd voor alle lichamelijke ongevallen tegen gevolge van de deelname, evenals voor ongevallen op de weg van en naar de activiteit. Deze dekking heeft betrekking op de medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds van de deelnemer en volgens de officiële Riziv barema’s. De burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels en materiële schade aan derden is verzekerd tot een bepaald bedrag. Bij eventuele ziekte van een deelnemer tijdens het sportkamp geldt de eigen ziekteverzekering van de deelnemer.

Art. 8. Indien het materiaal, uitrusting, terreinen, gebouwen van CC Corner, al dan niet opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden van de deelnemer. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoop van het beschadigde. Bij opzettelijke schade kan de toegang tot de center van CC Corner voor (on)bepaalde duur ontzegd worden. CC Corner is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen. Diefstal, verlies van en schade aan de kledij en het materiaal van de deelnemer kunnen niet verhaald worden op CC Corner.

V. Privacybeleid.

Art. 9. De inschrijver en de deelnemer aan de activiteiten gaan ermee akkoord dat hun persoonsgegevens worden opgeslagen in één of meer klantenbestanden. De desbetreffende klantenbestanden behoren uitsluitend toe aan CC Corner VZW, Potaardestraat 36, 1950 Kraainem.

CC Corner respecteert de privacy van alle inschrijvers en deelnemers en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van deverwerking van persoonsgegevens, worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de inschrijver en / of deelnemer.

De persoonsgegevens die de inschrijver via de website van CC Corner verstrekt, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel.

Bij de inschrijving worden de persoonsgegevens gebruikt om de nodige documenten te kunnen e-mailen of opsturen, om de inschrijving te factureren en te communiceren.

Bijkomende vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door CC Corner, het verwijderen of wijzigen van gegevens dienen te gebeuren via info@culturalcreativecorner.com.

Art. 10. Tijdens de activiteit zullen er één of meerdere groepsfoto’s van de deelnemers genomen worden, die nadien op de website kunnen worden gepubliceerd. Bovendien kunnen er ook niet-gerichte sfeerbeelden van de activiteiten worden gefotografeerd met het oog op het eventuele gebruik voor eigen muziekpromotiecampagnes op de eigen website, facebookpagina en brochures.

Voor het nemen en publiceren van de foto’s van de deelnemers wordt aan de inschrijver een expliciete toestemming gevraagd bij de opmaak van het profiel.

VI. Varia.

Art. 11. De voertaal tijdens een activiteit is het Engels, Frans of Nederlands. Indien tijdens een activiteit blijkt dat een deelnemer te weinig spreekt en begrijpt, kan deze deelnemer zijn activiteit door CC Corner beëindigd worden, zonder dat dit aanleiding geeft tot een terugbetaling van de inschrijving.

Art. 12. CC Corner heeft het recht onderhavige algemene voorwaarden.

Art. 13. Klachten met betrekking tot de toepassing van deze algemene voorwaarden moeten uiterlijk binnen de 30 dagen na het feit waarover geklaagd wordt, ingediend worden bij het Cultural Creative Corner, Potaardestraat 36, 1950 Kraainem.